Gå til indhold

Ny affaldsordning

Affald fra borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal sorteres og håndteres på bedste måde.

Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål. Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.
Hvorfor skal vi have en ny ordning

Der kommer flere og flere krav på affaldsområdet og EU stiller krav om separat sortering af madaffald, og der er også krav om at genanvendelsesprocenten skal hæves. Alt sammen tiltag, som skal gøre affaldsordningerne mere miljørigtige. 

I det lys genanvender vi ikke nok i Faaborg-Midtfyn Kommune i øjeblikket. Derfor er det nødvendigt at ændre på vores nuværende system. desuden giver den nuværende poseindsamling gennem FFV Renovation A/S problemer med arbejdsmiljøet, så også af den grund skal vi finde andre metoder. 

Det forslag der er i høring nu, læner sig op ad de ordninger der laves i de andre kommuner omkring os. Det er vigtigt i forhold til den samlede genanvendelse, at ordningerne ikke er forskellige. Desuden kan vi også drage nytte af, at disse ordninger allerede er velafprøvede og testet. 

Hvor meget genanvender Faaborg-Midtfyn Kommune

I øjeblikket genanvendes omkring 44% af det affald vi indsamler fra husstande og genbrugsstationer i kommunen. Det sker ved indsamling af blandet restfraktion og op til 7 poser til pap, papir, glas, hård plast, plastposer, dåser og tøj. Desuden også til batterier. 

Med den nye affaldsordning, kan vi komme op på en genanvendelsesprocent på ca. 60. det kan ske ved separat indsamling af madaffald og restaffald, samt pap/papir og glas/metal. Derudover fortsat også batterier. 

Pap og papir tømmes i samme rum i beholdere. I det andet rum tømmes glas og metal sammen. Det er relativ simpelt at adskille disse fraktioner efterfølgende. 

Batterier forestiller vi os indsamlet i den samme røde pose som nu, fremover blot placeret på låget af beholderen til genanvendelige fraktioner som afhentes en gang hver fjerde uge. 

Alene det at madaffald sorteres separat, vurderes at give et væsentligt løft i genanvendelsen.

Skal plastik så bare smides i restbeholderen

Vi opfordrer til at man fortsætter med at sortere som hidtil og kører de fraktioner der ikke er spande til på genbrugsstationen. 

Det kan være en større udfordring at sætte flere og flere spande op ved de enkelte husstande. Derfor er vi gået sammen med en række andre kommuner om at finde en løsning, hvor sortering af plast og andre fraktioner slet ikke skal ske i husstanden, men på et centralt sorteringsanlæg, som restaffaldet køres til. 

Central sortering vil gøre vores ordninger mere robuste og fremtidssikre, da der i takt med ny teknologi udvikles, relativt let kan udsorteres nye fraktioner. Sådanne løsninger fungerer med succes flere steder i Europa og giver faktisk højere genanvendelsesprocent for plast end der hvor husstanden sorterer plast fra separat. 

Faaborg bymidte

De nedgravede beholdere i Faaborg midtby er forberedt til opdeling, så separatsortering af madaffald er også muligt her. Vi skal have en proces omkring dette, så vi kan finde den bedst mulige løsning for beboerne. 

Sommerhuse

Når vi har fået erfaringer fra den nye ordning ved husstandene, skal det overvejes om den kan overføres til sommerhusene, eller om der skal laves anden løsning her. 

Hvad koster det

Den nye løsning bliver lidt billigere end den nuværende, hvis ordningen bliver som foreslået. Der vil være udgifter til nye spande og nye tømmebiler, men på den anden side vil der også være besparelser på grund af mere genanvendeligt materiale og ved nedlægning af den nuværende poseordning. 

Dog stiger prisen på affaldsområdet generelt, og det er uafhængigt af om der laves en ny ordning. Det skyldes at der i øjeblikket er lavet en økonomisk fordelagtig aftale om rutineindsamlingen og om forbrænding af affaldet. det bliver ikke muligt at få samme priser fremadrettet. 

Hvad koster genbrugsstationerne

Genbrugsstationerne i Ringe og Årslev er svære at drive og indrette optimalt. Desuden er der forhold som gør, at stationerne ikke kan holde åbent på søn- og helligdage, samt må nøjes med begrænset åbningstid om lørdagen. 

Derfor har der været brug for at tage en beslutning om ændrede forhold. Kommunalbestyrelsen har valgt at der skal laves to nye genbrugsstationer på nye placeringer, som gør at beboerne omkring de nuværende placeringer ikke længere oplever støj- og støvgener, og som gør at stationerne fremover kan holde åbent i weekenderne hvor flest har brug for det. 

Det koster ca. 20 mio. kr. at etablere en genbrugsstation. Med sådan en investering er stationen fremtidssikret i forhold til krav om sortering i flere fraktioner, og stationen er bedre indrettet og dermed nemmere at drive. 

Havde man holdt fast i de nuværende placeringer ville det have været nødvendigt med betragtelige investeringer i blandt andet støjafskærmning og udvidelser til flere fraktioner. 

På trods af sådanne investeringer ville der fortsat være udfordringer i forhold til driften og der ville stadig ikke være muligt, at holde åbent i weekenderne som ønsket. 

Hvor mange spande skal man have

Forslaget til ny affaldsordning indebærer opstilling af to 240 liters beholdere hos hver husstand. 

Det er vores vurdering, at det er en af de mest anvendte spandeløsninger, og den er efterprøvet. Det giver erfaringsmæssigt en god genanvendelse, og det er en fleksibel løsning, som er robust i forhold til kravene i fremtiden. 

Hvad med plastik

Vi er ikke bekendt med at der er entydigt gode erfaringer med indsamling af plastik i spande. Tværtimod er der erfaringer med at plasten sætter sig fast og gør det svært at tømme spandene. Desuden er den indsamlede fraktion fra husstande ofte svær at genanvende, fordi der er så mange forskellige typer af plastik. Selvom fraktionen sendes til specialiserede anlæg i for eksempel Tyskland, ender en væsentlig del af plasten med at blive brændt af. 

Vi arbejder sammen med flere andre kommuner om en løsning hvor sortering af plast slet ikke skal ske i husstanden, men på et centralt sorteringsanlæg. Grunden til at det kan være nødvendigt er, at plastik er så forskelligt et materiale at der skal teknologi til at sortere det korrekt. En vigtig forudsætning for at sortere plastik og andre fraktioner ud af restaffaldet er i øvrigt at madaffaldet er sorteret fra. 

Hvorfor madaffald

Hvis madaffaldet sorteres separat, er der flere gevinster. Dels kan madaffaldet bruges i et af landets efterhånden mange biogasanlæg til produktion af gas. Dels bliver der en mindre fraktion som skal sendes til forbrænding, hvilket både er bekosteligt og giver anledning til udledning af CO2.

Andre kommuner udleverer poser til madaffaldet. Det er vores forslag, at det samme indfases i den nye ordning. Der er efterhånden en del erfaringer med forskellige poser, og konklusionen i øjeblikket er, at den rette type plastikposer er den bedste løsning. 

En anden vigtig gevinst ved at sortere madaffaldet separat er, at restaffaldet med tiden kan gennemgå behandling på et centralt sorteringsanlæg. For at kunne få mest muligt ud af de genanvendelige fraktioner, er det bedst at madaffald er sorteret fra. 

Håndtering af store beholdere

Det kan være en udfordring at finde plads til to 240 liters spande, og det kan måske også blive sværere at transportere spandene ud til skel på tømmedagen. hvis der er store udfordringer, er vi selvfølgelig åben overfor en drøftelse, så vi måske kan imødekomme fleres behov. 

Er den nuværende ordning bedst

I den nuværende ordning kan man sortere i flere fraktioner, og det er sikkert også det der er med til at vores genbrugsprocent i kommunen ikke er lavere end den er. men der er desværre en stor del af borgerne i kommunen, som ikke benytter sig af den nuværende ordning. 

Vi genanvender ikke nok i Faaborg-Midtfyn Kommune i øjeblikket. Derfor er det nødvendigt at ændre på vores nuværende system. Desuden giver den nuværende poseindsamling gennem FFV Renovation A/S problemer med arbejdsmiljøet, så også af den grund skal vi finde andre metoder. 

Tømmefrekvens

I forhold til tømmefrekvens lægges der op til tømning af spande til madaffald og restfraktion hver anden uge og tømning af spande til pap/papir og glas/metal hver fjerde uge. 

Det foreslår vi, fordi erfaringer fra andre kommuner viser, at det er en god tømmefrekvens med den beholderstørrelse vi har valgt. Men der kan være forhold i vores kommune der er anderledes, derfor opfordrer vi til dialog omkring forslaget.